تدوین استراتژي هاي رهبري کارکنان دانشی

تدوین استراتژي هاي رهبري کارکنان دانشی
تدوین استراتژي هاي رهبري کارکنان دانشی

تدوین-استراتژي-هاي-رهبري-کارکنان-دانشی

فهرست :

چکیده

مقدمه

ادبیات تحقیق

رهبري و کارکنان دانشی

یک مدل از استراتژي رهبري

مدل پیشنهادي مواجهه استراتژیک با کارکنان دانشی

روش تحقیق

مولفه هاي مدلی پیشنهادي

مدل نهایی :مدل مواجهه استراتژیک با کارکنان دانشی

نتیجه گیری

منابع

چکیده:

با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در مزیت زایی براي شرکت ها در عصر اقتصاد دانش- محور، هدف این مقاله ارائه مدل استراتژیک مواجهه با کارکنان دانشی است. یکی از مشکلات سازمانهاي کنونی، میزان ترک شغل بالاي کارکنان دانشی است، بنابراین سازمان ها با کاربرد این مدل از مزیت رقابتی بالاتري بهره مند خواهند شد و با رهبري بهتر کارکنان دانشی به اهداف سازمان دست خواهند یافت. مولفه هاي اصلی مدل شامل فلسفه، اهداف، مبانی نظري و مراحل اجرایی است. ابزار اصلی جمع آوري داده ها و تایید مدل پرسشنامه بوده است و نمونه مورد بررسی از 30 نفر از خبرگان( اساتید رشته مدیریت دانشگاه ها) تشکیل شده است. تحقیق به شیوه ي پیمایشی صورت گرفت. آزمون آلفاي کرونباخ براي اعتبار پرسشنامه 7/90 درصد بود. پس از تحلیل، نتایج حاصل با میانگین 33/3 از 4 مناسب بودن مدل را از نظر خبرگان نشان داد. همچنین آزمون درجه ي وابستگی توسط آزمون کاي دو( 2ϰ) و آزمون نسبت نشان داد که فلسفه  مدل ( 90 %)،اهداف مدل ( 90 %)،مبانی نظري( 80 %)،مراحل اجرایی( 90 %) به وسیله ي اعضاي نمونه تایید و قبول شده اند و مدل استراتژیک مواجهه با کارکنان دانشی نهایتا با 6 مولفه فلسفه، 6 مولفه هدف، 7 مولفه مبانی نظري و 7 مرحله اجرایی ارائه شد تا مدیران اجرایی بتوانند استراتژي هاي رهبري سازمان خود براي مواجهه با کارکنان دانشی را تدوین کنند.


دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل