پايان نامه بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل

پايان نامه بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل
پايان نامه بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل

پايان-نامه-بررسي-تفاوت-بلوغ-عاطفي-در-بين-دانشجويان-خانم-مجرد-و-متاهل

توضیحات:

پايان نامه بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال در 72 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در ميان خانم هاي مجرد و متأهل در مقطع كارشناسي ... است.جامعه اين پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجويان خانم دانشگاه ... است. نمونه اين پژوهش شامل 160 نفر مي باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل مي باشد كه به روش تصادفي انتخاب شده است. پژوهش حاضر به اين سئوال محقق پاسخ مي دهد كه آيا بين دانشجويان خانم مجرد يا متأهل از نظر بلوغ عاطفي تفاوت معناداري وجود دارد يا نه؟

ابراز تحقيق پرسشنامه مقياس بلوغ عاطفي از بهارگاوا مي باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجراي پرسشنامه و تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي شامل...

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: طرح تحقيق
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسئله 
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-5 سؤالهاي پژوهش
1-6 تعاريف نظري
1-7 تعاريف عملياتي
فصل دوم: پيشينة تحقيق
2-1- پيشينة تحقيق
2-2 پيشينة نظري
تاريخچه روانشناسي بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجواني
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از ديدگاه روانشناسان
عاطفه چيست
جايگاه عاطفه در مغز از نظر زيستي
مراحل تشكيل هويت در جوانان دانشگاهي
الگوي تحور رواني- اجتماعي
تكاليف تحولي هويهورست براي نوجوانان
رشد و تكامل هيجاني- عاطفي
 رشد هيجاني و عاطفي در نوجوانان
نيازهاي عاطفي فرد و اهميت آنها
رشد و تكامل اجتماعي
ترك خانه پدري
تأثير رواني وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفي رواني نوجوان
خودمحوري نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوي اريك اريكسون درباره هويت
آسيب پذيري و انعطاف پذيري در فرد
عوامل حفاظتي انعطاف پذيري
انواع هويت
بحرانهاي دوره نوجواني
2-3- پيشينه عملي
فصل سوم: اجراي تحقيق
3-1- جامعه آماري
3-2- نمونه آماري و روش نمونه گيري
3-3- ابزار گردآوري داده ها 
3-4- روش گرد آوري داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
4-1- تجزيه و تحليل يافته ها
4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهاي 2 تا 5 پژوهش
4-2- داده هاي جانبي
نمودار چند ضلعي فراواني مشاهده شده
نمودار ستوني فراواني مشاهده شده
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري
5-2- محدوديت ها
5-3 پيشنهادات
پيوست
منابع و مآخذ

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی  و ...

در قالب فایل word و قابل ویرایش

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل