بررسی جعل رايانه‌اي در حقوق ايران

بررسی جعل رايانه‌اي در حقوق ايران
بررسی جعل رايانه‌اي در حقوق ايران

بررسی-جعل-رايانه‌اي-در-حقوق-ايران========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

چكيده:
از جرائم مهمي كه در پي توسعه و پيشرفت روزافزون روابط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... به وجود آمده و روزبه‌روز، پيچيدگي، ظرافت و اهميت آن بيشتر مي‌شود، «جعل» مي‌باشد كه از جرائم مهم و مخل به امنيت و آسايش عمومي بشمار مي‌رود. امروزه در نظام قانونگذاري كيفري ايران با دو نوع بزه جعل روبه‌رو هستيم؛ يكي جعل سنتي (كلاسيك) و ديگري جعل رايانه‌اي مي‌باشد. جعل رايانه‌اي همانند ساير جرايم رايانه‌اي زاييده انقلاب فن‌آوري اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسيدن رايانه و فضاي سايبر مي‌باشد. اگر چه در جعل سنتي ممكن است با استفاده از رايانه موجبات تحقق اين بزه فراهم گردد ولي مراد از استفاده از رايانه در بزه جعل رايانه‌اي در واقع جعل داده‌هاي رايانه‌اي و ورود در فضاي مجازي مي‌باشد. عليهذا در ظاهر امر ممكن است تصور گردد كه بين جعل رايانه‌اي و جعل سنتي تفاوتي وجود ندارد و در ماهيت آنها تفاوتي وجود ندارد و هر دو يك هدف را تأمين مي‌نمايد ولي تفاوت عمده‌اي كه بين اين دو بزه علي‌الخصوص در بحث عنصر مادي آنها وجود داشته و همچنين ويژگيهايي كه خاص جرايم رايانه‌اي و من جمله جعل رايانه‌اي مي‌باشد، ضرورت جرم‌انگاري بزه جعل رايانه‌اي را در نظام تقنيني ايران ايجاب نموده است. عليهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رايانه‌اي در نظام حقوقي ايران لازم است كه اين جرم همانند ساير جرايم ديگر مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و با ورود در اين مقوله و آوردن عناصر متشكله اين بزه در اين كار تحقيقي پي به اهميت اين جرم انگاري در نظام حقوقي ايران خواهيم برد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی جعل رايانه‌اي در حقوق ايران به صورت زیر می باشد:
مقدمه     1
فصل اول: كليات 
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم     13
گفتار اول: جعل و تزوير سنتي (كلاسيك)     14
گفتار دوم: جرم كامپيوتري(جرم رايانه اي)     15
1-سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
2-كميته اروپايي مسائل جنايي در شوراي اروپا     16
گفتار سوم: رايانه، اينترنت، فضاي سايبر     18
1- رايانه     18
2- اينترنت     19
3- فضاي سايبر     20
گفتار چهارم: جعل رايانه‌اي      21
مبحث دوم: سير تحول تاريخي جعل رايانه‌اي     23
گفتار اول: پيشينه تاريخي جعل رايانه‌اي در نظام حقوق بين‌الملل يا در اسناد
بين‌الملل    25
1- سازمان همكاري و توسعه(OECD)     25
2- سازمان ملل متحد     26
3- شوراي اروپا     27
4-كنوانسيون جرايم سايبر     29
5- پروتكل الحاقي به كنوانسيون جرائم سايبر در خصوص جرم‌انگاري اعمال نژادپرستانه
و ضدبيگانه     29
6- انجمن بين‌المللي حقوق جزا     29
7- سازمان پليس بين‌المللي (اينترپول)     30
گفتار دوم: پيشينه تاريخي جعل رايانه‌اي در حقوق جزاي ايران     31
مبحث سوم: مباني جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي     35
مبحث چهارم: تمايز جعل رايانه‌اي با عناوين مشابه     38
فصل دوم: شرح و تحليل عناصر متشكله بزه جعل رايانه‌اي
مبحث اول: ركن قانوني جرم جعل رايانه‌اي     45
مبحث دوم: ركن مادي جرم جعل رايانه‌اي     48
گفتار اول: نحوه و شرايط رفتار مرتكب      49
الف- رفتار مرتكب در ماده 6 قانون جرائم رايانه‌اي    49
1- ايجاد كردن داده‌ها     50
2- تغيير دادن داده‌ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در
سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها     50
3- وارد كردن داده‌ها     51
ب- رفتار مرتكب در ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح     52
1- تغيير دادن اطلاعات     52
2- حذف كردن اطلاعات     53
3- الحاق     53
4- تقديم يا تأخر تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي     53
ج- رفتار مرتكب در ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي     54
1- ورود يا تغيير، محو و توقف داده پيام    54
2- مداخله در پردازش داده پيام و سيستم رايانه‌اي      55
3- استفاده از وسايل كاربردي سيستم رمزنگاري توليد امضاء- مثل كليد اختصاصي
بدون مجوز امضاء كننده    55
4- توليد امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي     56
5- عدم انطباق وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء به نام دارنده در
فهرست مزبور    57
6- اخذ گواهي صحت و اصالت امضاي الكترونيكي به طرق مجعول      57
د- رفتار مرتكب در ماده 7 كنوانسيون جرايم سايبر     59
1- وارد كردن داده‌هاي رايانه‌اي    59
2- حذف كردن داده‌هاي رايانه‌اي     60
3- تغيير دادن داده‌هاي رايانه‌اي     60
4- متوقف كردن داده‌هاي رايانه‌اي     60
ه- شرايط رفتار مجرمانه جعل رايانه‌اي     61
1- قابليت اضرار     61
2- برخلاف واقعيت بودن    62
گفتار دوم: موضوع جرم     63
الف- موضوع جرم در ماده 6 قانون جرائم رايانه‌اي      64
1- داده‌هاي قابل استناد    64
2- داده‌ها و علائم موجود در كارتهاي حافظه     66
3- داده‌ها و علائم قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و تراشه‌ها     68
ب- موضوع جرم در ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح     70
ج- موضوع جرم در ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي     72
د- موضوع جرم در ماده 7 كنوانسيون جرايم سايبر     75
گفتار سوم: وسيله ارتكاب جرم     76
گفتار چهارم: نتيجه حاصل از جرم    77
گفتار پنجم: مرتكب جرم و خصوصيت مرتكب     79
مبحث سوم: ركن معنوي جرم جعل رايانه‌اي     81
فصل سوم: مسئووليت كيفري ، مجازات و آيين دادرسي در قبال بزه جعل رايانه‌اي
مبحث اول: مسئووليت كيفري در جعل رايانه‌اي     86
گفتار اول: بررسي توصيفي مسئووليت كيفري در فضاي سايبر و جعل رايانه‌اي     87
گفتار دوم: مسئووليت كيفري اشخاص حقوقي در جعل رايانه‌اي    90
مبحث دوم: مجازات در جعل رايانه‌اي     93
گفتار اول: بررسي توصيفي مجازات‌هاي موجود در قوانين مربوط به بزه جعل رايانه‌اي  
گفتار دوم: بررسي انتقادي مجازاتهاي موجود در قوانين مربوط به بزه جعل رايانه‌اي   
الف- بررسي انتقادي مجازات جعل رايانه‌اي در قانون جرايم رايانه‌اي    9100
ب- بررسي انتقادي مجارات جعل رايانه‌اي در قانون تجارت الكترونيكي     102
ج- بررسي انتقادي مجازات جعل رايانه‌اي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح   
مبحث سوم: آيين دادرسي در جعل رايانه‌اي    104
گفتار اول: فرآيند دادرسي در بزه جعل رايانه‌اي    104
1- تعقيب و رسيدگي در جعل رايانه‌اي     105
2- كشف جرم در دادرسي كيفري جعل رايانه‌اي     107
3- تفتيش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رايانه‌اي     110
گفتار دوم: بررسي صلاحيت كيفري در جعل رايانه‌اي     112
الف- صلاحيت كيفري جعل رايانه‌اي در فضاي بين‌المللي     112
1- محل ارتكاب جرم     113
2- تابعيت    115
3- حمايت از امنيت و منافع ملي     116
4- اجماع جهاني     117
ب- صلاحيت كيفري جعل رايانه‌اي در محاكم كيفري داخلي     119
1- صلاحيت محلي    119
2- صلاحيت ذاتي     119
گفتار سوم: ادله الكترونيكي در بزه جعل رايانه‌اي    121
نتيجه‌گيري      126
فهرست منابعدانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل